Snář a Taxi BURRZO

SNÁŘ a TAXI BURRZO

Jsme cesta nejenom Vašimi sny...

Kompletní Snář BURRZO

Velký snář - sbírka- písmeno J

Jeden z nejobsáhlejších snářů na internetu...

Jablko

červené viděti - zdraví 
červivé - tajemná, těžko poznatelná moc 
darovati - radost 
dávati - velké štěstí 
gdoulové jablko jísti - uzdravení z dlouholetých průjmů 
granátové - konec střevním obtížím 
granátové jablko jísti - uzdravení dlouhodobých žaludečních nemocí 
granátové jablko viděti, nebo míti: skrze závěť nebo náhodu k bohatství přijíti 
granátové jísti - obdarován budeš 
granátové utrhnouti, nezralé - utrhačnost 
granátové utrhnouti, zralé - přízeň u velkých pánů 
horké - pozor na líh, benzín a petrolej 
jísti - smutek 
koupiti - neštěstí 
krájeti - testamentární majetek 
kyselé - nemoc či zármutek 
kyselé jísti: hádka, truchlivost, falešní přátelé
mnoho na jednom stromu viseti viděti: přijde hodně příbuzných
péci - infekční břišní nemoc 
pečené - číhá nebezpečenství 
pěkné rozkrájet: rozchod s přítelem nebo přítelkyní
s chutí jísti - ztracená věc se napraví 
sladké hryzati - nenadálý majetek 
trhati a jísti - veselka 
trhati a jísti kyselá - stálé hádky v manželství 
trhati a oděv si potrhati - jistá bude rozluka manželství 
trhati a větev zlomiti - propadnutí zkáze 
viděti - svatba 
zelené viděti - neduh 
znamenité viděti a jísti: radost, zábava, dlouhý život, úspěch v životě

Jabloň

a ovoce z ní požívati, kyselé - rozepře a nepříjemnosti 
a ovoce z ní požívati, sladké - radost a povyražení 
s pěknými jablky - společnost boháčů 
se zelenými jablky - lakomec nebo omezenec do spolku 

Jádro

jísti - námluvy 
ořechu jísti - jednat rozšafně a chytře 

Jáhly

či jahelník zahoditi - pohrdneš prosit o něco a někoho 
jísti - někam musíš jíti s prosíkem 

Jahody

- nakažlivá nemoc 
darovati - v dobré paměti u někoho býti 
hledati - strasti a mrzutost 
hledati: trampoty, zármutek
jísti - zdraví, štěstí ve všem 
mnoho viděti - rostoucí přátelství 
mnoho viděti: vzrůstající přátelství
rozdávati: znamená, že člověk zanechá po sobě dobrou vzpomínku
trhati - všem dobře 
velké viděti - pýcha, též velká radost 
velké viděti a trhati: velká radost
velké viděti: pýcha, hrdost
viděti nebo jísti: radost z dětí, dobrý sňatek, úspěch v obchodech, stálé zdraví

Jalovec

- přej každému jen dobré a dobré se k tobě dostaví, též zdravá krev 
trhati - chladná mysl

Jalovice

viděti - ohlášky přede dveřmi 

Jáma

Viz: Díra;
- do nebezpečí přijíti
padnouti do ní - oloupení lupiči 
světlá a padnouti do ní - oloupení se škodou na majetku 
temná a padnouti do ní - oloupení a těžká zranění 
viděti, do ní padati: neočekávané neštěstí, podveden býti
z ní lézti - ze všeho vyvázneš 
z ní s lehkostí se dostati: zdolání mnoha velkých nepříjemností
z ní se namáhavě drápati: pronásledování, neznámé přátele míti
zakrytá a bez vody - majetkové spory 
zakrytá a v ní voda - zdar tvého podniku 

Jan (svatý)

viděti ho - mlč 

Jantar

- závist pro dar 
náramek nebo náhrdelník: dárky

Jarmark

- dej pozor na jmění 
baviti se na něm - škoda na majetku se špatným dozorem 
krásti na něm zboží - užitek z nějakého prodeje nebo koupě 
výhodné styky s mnoha lidmi

Jasmín

- s milým aneb přítelem se sejdeš

Jaspis

- zkáza a zmar 

Jaternice

- hosti, hostování a hra v karty 
jísti - štěstí v sázení 

Jatka

viděti aneb v nich býti - nebezpečné zaměstnání 

Játra

jísti - silné zdraví 
nalézti a zdvihnout je - soudním sporem k právu 
nezdravá, uschlá aneb spálená - ztráta jmění 
psovi házeti - velká nespokojenost 
rozkrájeti - své zdraví sám sobě zkrátiti 
viděti - dobrou stravu míti 
vypadlá a zpět zapadlá - blízká smrt 
vypadla-li - zvítězí tvůj nepřítel 

Javor

- zdraví a síla 
viděti: příjemný život

Jazyk

dlouhý - velká radost 
dobytčí jísti - nedbej tlachů lidí kolem sebe 
hbitý a mrštný - vyhraný spor 
jísti - dobré zdraví 
kousnouti se do něho - neprozrazuj, co tě tíží 
kratší nebo delší, ale v ústech těžký - ztracený spor 
má-li kdo jako bez vlády - na povrch vyjdou tajné věci 
má-li kdo jakoby němý - těžkosti s prohnanými lidmi 
Nerozumíte jazyku, kterým k vám ve snu někdo promlouvá? Možná se v reálném životě bojíte osamělosti, možná máte problém domluvit se s jinými lidmi, možná jsou však kolem vás lidé falešní - mluví "jinými jazyky"
oteklý míti - nemoc příbuzného 
překousnouti - velké bolesti 
s ranou - chudoba z dlouhé nemoci 
ukousnouti - nemocným smrt, jiným neštěstí 
uříznutý - možná němota 
velmi tlustý míti - moudrým býti 
vypláznutý viděti - posměch 
zajíkavý - krutý posměch 

Ječmen

- dobré znamení do budooucna 
do rukou vzíti - dobrý zdar 
jísti: dobré zdraví
mlátiti - nabytí pravých přátel 
polévka z něho - chudé doby 
viděti - starost o výživu 
viděti: starosti s obživou
z něho mouka v domě - bohatství nahromaděné s hořkostí 

Jed

bráti a zemříti: špatné rady dávat
bráti: onemocnět
někomu dáti - neštěstí a trestnice 
někomu dáti - zlou vůli máš 
někomu dávati: nesvornost, mrzutosti 
spolknutí - sebevražedné úmysly známého 
viděti - zdravému těžká choroba, nemocnému uzdravení 
vzíti a umřít - zlou radu někomu udělíš 

Jedenáct

toto číslo viděti - štěstí 

Jedle

Viz: Strom;
- stálá radost 
- štěstí 
je-li zvlášť krásná, rostlá a silná - štěstí trvalé 

Jedlík

viděti ho - host, který netěší, určitě přijde 

Jednati

nadutě jednati - milovati sám sebe 

Jednička

toto číslo viděti - štěstí 

Jednorožec

- neštěstí 

Ježek

- nejež se, smírně jednej a odpovídej 
- zlého závistníka míti, též úmrtí příbuzného 
viděti: vaše dobromyslnost bude zneužita

Jehelníček

na jehly - pikle 

Jehla

- hádka s přáteli tě připraví o štěstí 
a v ní bílá nit - svatební roucho i spory 
a v ní černá nit - smutek a spory 
bez špičky - předstíraná pomoc, která nepomůže 
darem obdržeti - rozdvojení přátelství 
darovaná - loučení s někým, koho miluješ, ti připraví smutek 
dostat ji darem - je signálem náhlého přerušení přátelství 
hledat ji - předpovídá zbytečné starosti a potíže 
míti aneb viděti - pronásledování, též pře 
na klobouku - Mrzutost ze zlých pomluv připraví tě o dobrou náladu
nalézt ji - slibuje přátele, kteří si tě váží 
navlékat ji - dostaneš se z těžkého postavení 
navlíknutá jehla - čelí k velkému nepřátelství 
píchnout se jehlou - znamená ztrátu přítele 
píchnout se o ni - nesprávně oceníš skutek blízkého člověka 
pracovat s ní - symbolizuje starosti a potíže; podnikatelům zvěstuje takový sen nečekaně velký výdělek
pracovat s ní - vlastním chováním si uděláte nepřátele 
rezavá - pozor na drobnější úraz 
sen o jehle ve vlastní ruce má být varováním před blížícím se neštěstím — bolestně pocítíš ztrátu sympatií, kterou si však v plné míře zasloužíš 
vidět - můžete očekávat nepřátelství od druhých lidí 
vytahovaná z těla - pomoc jistá 
zaražená do těla - příbuzenské pletichy a pikle 
zlomit ji - je zvěstovatelem samoty a chudoby 
zlomit ji pro mladou dívku - znamená dlouhé panenství 
ztratit ji - nebezpečí požáru 

Jehlice

do klobouku - pozor na jízdní dráhu, na auta atd 

Jehličí

- dlouhý život 
- nečiň si posměch, jinak nepřítel tě stiskne 

Jehně

- nevinná, čistá dětská radost a trpělivost 
ležící nebo pasoucí se - dosažení zaměstnání 
maso z něho jísti - nemoc malého děcka 
zabité - smrt malého dítěte 

Ježíš Kristus

vstoupí-li do domu - spasení ve šťastném životě niterném 

Jelen

běžet viděti - odbyt ve tvém obchodu 
běžeti viděti: znamená rychlý chod živnosti
celé stádo viděti - velké přátelství 
pronásledovati ho - z přítele učiníš nepřítele 
shazuje parohy - nenech ženu samotnou 
spatřiti - zpupné nepřátele míti 
stádo viděti: mnoho přátelství zažíti
stáhnouti ho z kůže - dodatečné výdělky, provize atd.
stříleti: dědictví obdržeti, úctu získati, slabé a bojácné nepřátele pokořiti
v zahradě míti - pokažení 
viděti ho - radost v budoucnu ze silného vítězství 
viděti: výhra
zabíti - k vážnosti přijíti 
zabíti ho - zármutek pro přítele či příznivce 
zastřeliti - nějaké dědictví

Jepice

- máš života namále 

Jeptiška

- neštěstí jak v lásce, tak i ve hře 
býti - nevěrnost milého 
pracovat viděti - důležité vyplnění rozkazů 
s nimi mluviti - do jiného stavu přijíti 
viděti - se svatouškem známost udělati 
zpívat slyšeti - málo následovníků míti 

Jeřáb (pták)

- stěhování, též zloděj 
jísti ho - bída a neúroda 

Jeřabiny

jísti - bolení 
viděti je - menší radost 

Jeseter (ryba)

- cesta po řece 

Jeskyně

v ní blouditi - rozhárané poměry 
v ní zahynouti: sklíčenost, deprese
v nich přebývati - u cestujících změna, štěstí 
v nich se zdržovati - velká změna 
viděti ji - samota 
viděti, v ní se zdržovati: velká změna ke štěstí

Jesle

- lichá práce 
ve stáji - hojnost krmení 

Jestřáb

- žehravost 
- příchod důstojného člověka 
létat viděti - dobrá zpráva 
na ruce ho nositi - tvůj syn bude mocným mužem 
žrát nebo křičet slyšeti - radosti se dočkati 
viděti: žárlivost

Jetel

- vše dobré do domu 
jetelový čtyřlístek - štěstí jednou v životě veliké 
obdělávati - štěstí v domě 
sekati či sklízeti - velké peníze, los, dědictví 

Ještěrka

- lstivý darebák či podvodnice po tobě pasou 
- neštěstí, nepřátelé 
od ní kousnut býti - mnoho trápení 
ukousne-li - očekává tě pohana 
viděti - pronásledování, neštěstí 
viděti: velké změny v obchodech

Jez (řeky)

- pochmurné chvíle 
hučí - katastrofa, veliké neštěstí 

Jezdec

jak s koně spadne viděti - škoda 
když se mu zase na koně pomůže - štěstí 
na koni - zpráva 
na koni, ale kůň pod ním pošel - zpráva je falešná 
na koni v bílém rouše - smrt 
s koně slézat viděti - přítele ztratiti 

Jezditi

a převrhnut býti - brzká nehoda 
na koni - ke cti a hodnosti se dostaneš 
v kočáře - na svatbu aneb křtiny budeš pozván 
ve vozíku - velká ztráta 
viděti - nepřízeň 

Jezero

- tajemství mlčící 
krvavé - nepokoje, revolty, válka 
na bouřlivém jezditi - trápení a starost v lásce 
na tichém jezditi - bohatství, šťastný sňatek 

Jezevčík

Viz: Pes;
- chytrost a osobitost ve věrnosti 
chytit ho - znamená brzkou změnu místa bydliště 
jsi příliš lstivý a mnoho přemýšlíš 
vidět ho - je varováním před nepřáteli, jež si přejí tvoji zkázu 

Jezevec

- dědictví 
chytiti: byt ztratiti
chytiti jej - změna obydlí 

Jidáše

medem mazané jísti - neupřímný, zdánlivý přítel 

Jídlo (Jídla)

- buď sen, vyjadřující nouzi, nebo náhrada za odpor k jídlu v bdělém stavu 
dobré a čisté jídlo - předpovídá četné potomstvo a celkový zdar všech věcí 
dostat něco nečistého k jídlu - je varováním, že někdo má v úmyslu provést ti něco protivného 
hltavě jísti - poštou přijdou peníze 
chtít se najíst, ale nenalézt nic k jídlu - přináší změnu v životě 
Jídla strojiti - nedostatek 
jinému dávati, bohatství 
jíst bohaté jídlo spolu s druhými nebo se s nimi o jídlo dělit - ochotou si získáte oblibu 
jíst skromné jídlo - nad něčím pociťujete lítost 
na něj býti pozván: váženým býti
nositi na stůl - velká škoda
sám jíst bohaté jídlo - bezohledností nebo nedostatkem soucitu se stanete neoblíbenými 
spálené - Špatná zpráva
spálené cítiti: nepříjemné zprávy
stůl obtížený chutným jídlem - znamená banket, svatbu nebo příjemnou zábavu 
vidět velké množství červeného masa - značí lehkou nemoc 
viděti: pozvání
zkažené jídlo - je těžká choroba 

Jinoch

viděti: vlastním přičiněním k blahobytu přijíti

Jinovatka

- budeš stár 
na poli - slabost 

Jiřiny

Viz: Květiny;
- pozdní životní radost 

Jiskry

- dobrý příjem 
- něco velikého poznáš později 
létati viděti: sklony k marnotratnosti

Jísti

- brzy se zbavíš veškeré starosti
- buď vyjadřuje nouzi nebo nahrazuje odpor k jídlu v bdělém stavu 
hlavu telecí - velká nepřízeň
chtít se najíst, ale nenalézt nic k jídlu - změna v životě 
jíst velmi skromně - pociťovat pro něco lítost 
jíst velmi spěšně - dává zdraví 
k jídlu býti pozván - ctěn býti 
maso pečené - bohatství
maso skopové - zisk na zboží 
nečistá aneb špatná jídla - nespokojenost ,nemoc 
nemoci: Lidé si o tobě myslí mnoho
sám - budeš oklamán aneb nemocen 
sám jíst velmi bohatě - stávat se neoblíbeným pro bezohlednost nebo nedostatek soucitu 
v domě: Zdraví
venku: Přijdou hubené časy
viděti - pozvání 

Jíti

pomalu jíti - měj rozvahu 

Jitrocel

píti - uzdravení nemocného 
přikládati - nebezpečí poranění 
viděti - zdraví pevné 

Jitřenka ( hvězda )

- štěstí 

Jízda

a převrhnouti se: blízká nehoda
na voze: svatbě nebo křtinám být přítomen, slávy a moci dosáhnouti

Jizva

míti ji v obličeji - šarvátka 
skrytá ve vlasech - zrádce a bídák 

Jmelí

pověšené nad postelí v hlavě - dostaneš se mezi čarodějnice 
viděti - brzká svatba v rodině 

Jméno

vlastní do kamene tesati - dobro a pravda cílem 
vlastní, křtící i rodinné sám napsati či viděti - předvolání 
vlastní slyšeti - nové období života 
vlastní smazati - konec života 
vlastní zakrývati - falešná zpráva nebo peníze 

Snář a Taxi BURRZO

Copyright © BURRZO.cz - Všechna práva vyhrazena